تبلیغات
عشق شکسته شده....(broken love) - یلدایت مبارک بهترینم...

عشق شکسته شده....(broken love)

دل ... این کلمه ی بی نقطه... گاهی تنگ میشود... تاحدیک نقطه...

یلدایت مبارک بهترینم...

خـ ــدا امـ ـشــ ــب مـیخــ ــوام بـاهــ ــات درد و دل کـنــم...


خـ ـــدا مـیـ ــدونــ ــی وقتی از روی اتفـ ـاق واسـ ــه چند لحـ ـظه پـیـش عشـ ــقت بـاشـ ـی


ولــ ـی نتـ ـونــ ـی زل بـزنـ ـی تـ ــو چشـ ـاش و ی دل سـیـر نگـ ــاهش کنـ ــی یعنـ ـی چــ ـی؟


خـ ـــدا مـیـدونـ ـی وقـتـ ـی پـیـش عشقـ ـمـم بـ ـا هـ ـوای اون نـفـ ـس میکشـ ـم


و اکسـ ـیژنـت واسـ ـم مـ ـعـنایـ ـی نـ ـداره؟


خـ ـــدا مـ ـیـدونـ ـی وقـتـ ـی تـ ـو خیـ ـابـون راه مـیـ ـرم


 تـ ـو خیـ ـالـم دستـ ـشو میگـ ـیـرم کـ ـه تـنـ ـها نبـ ـاشـم؟


خـ ـــدا میـدونـ ـی عشـ ـقمـ ـومـثـل یـ ـک زخــ ـم تـ ـوی دلـ ـم نـ ـگـه داشتم؟


خـ ـــدا مـیـدونـ ـی عشـ ـقمـ ـو تـ ـوی دلـ ـم حبـ ـس میکنـ ـم و تـ ـوی گـلـ ـوم گـ ـره میـ ـدم؟


خـ ـــدا مـیدونـ ـی همـ ـیشـه تـ ـو رویـ ـاهـ ـام بـ ـا عشـ ـقـم پـرواز میکنـ ـم؟


مـیدونـ ـی پـرواز میکنـ ـم بـ ـه دورتـریـ ـن نقطـ ـه ی کـره زمـینـت


کـ ـه کسـ ـی نمیدونـ ـه کجـ ـاس؟


خـ ـــدا میدونـ ـی....؟


میدونـ ـی؟؟


اون زندگـیـمـ ـه...


اون وجـودمـ ـه...


خـ ـــدا.....


خـ ـــدا میدونـ ـی وقتـ ـی دلــ ـم واسـش یـ ـه ذره میشـ ـه ...


بغـض میکنـ ـم...؟


میدونـ ـی راه گـلـ ـوم بستـ ـه میشـ ـه؟


خـ ـــدا......


امـشـ ـب هـ ـم بـلیـ ـط سفـ ـر دارم


ولـ ـی سفـ ـر امـ ـشبـ ـم طـ ـولانـ ـی تـ ـره...


خـــــــ ــــیــلـ ـی طـ ـولانـ ـی تـ ــر


یـ ـک دقـ ـیـقـ ـه طـ ـولانـ ـی تـ ــر...


ولـ ـی میدونـ ـی خـ ـــدا هـ ـر دقـ ـیـقـ ـه ی زمـیـنـ ـت واسـ ـه رویـ ـا هـ ـای مـ ـن چـقـ ـدر زیـ ـاده؟


خـ ـــدا میدونـ ـی امـشـ ـب چـ ـقـدر بـهـمـ ـون خـ ـوش میـ ـگـذره؟


خـ ـــدا مـ ـن کـ ـه دسـتـ ـم بـ ـه آسـمـ ـونـ ـت نـمـیـ ـرسـ ـه....


تـ ـو کـ ـه دسـتـ ـت بـ ـه زمـیـ ـن مـ ـیـرسـ ـه بـلـنـ ـدم کـــــ ـــــــن...

 

یلدایت مبارک بهترینم[ شنبه 30 آذر 1392 ] [ 02:01 ب.ظ ] [ ALI ] [ نظرات() ]